background

DÖRT KUŞAK, TEK HİKAYE

Tarihi Sultanahmet Köftecisi Tarihçesi

Bugün Türk mutfak kültürüne etki edecek kadar ünlenen 1920 SULTANAHMET KÖFTECÝSÝ'nin öyküsü, kurucumuz MEHMET SERACETTÝN EFENDÝ’nin 1926 yýlýnda temellerini attýðý,1920 yýlýnda kayýtlara geçen küçücük dükkânýný Sultanahmet'te Divanyolu Caddesi köþesinde (þimdiki Halide Edip Adývar büstü ve Milenyum taþýnýn olduðu yer) açmasýyla baþlar.
“Turan Kebapçýsý” adýyla hizmet vermeye baþlayan dükkânda, hiçbir baharat kullanýlmadan, özenle seçilen etlere çok az miktarda ekmek, tuz ve soðan katýlarak yoðrulan ve mangal ateþinde piþirilen köfteler sunulur. Etin gerçek lezzetini ortaya çýkaran köfteler, önce semt sakinlerinin sonra bütün Ýstanbullularýn vazgeçemediði bir lezzet haline gelir.
Müþteri sayýsý her geçen yýl artan Hacý Mehmet Seracettin TEZÇAKIN, üç oðlu Mustafa, Selim ve Ýsmail ile çalýþmaya devam ederken, 1944 yýlýnda müessesenin adý "Halk Kebapçýsý" olarak deðiþtirilir.
Babalarýnýn 1953 yýlýnda vefatýndan sonra oðullarý, Mustafa, Selim ve Ýsmail, TEZÇAKIN ailesinin 2. kuþak bireyleri olarak iþletmenin baþýna geçer. Ýlk dükkânýn yerinin 1964 yýlýnda istimlak edilmesi üzerine ikinci neslin temsilcileri Ýsmail ve Selim TEZÇAKIN kardeþler, 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin bugünkü merkezinde "Meþhur Halk Kebapçýsý" adýyla Ýstanbullulara hizmet vermeyi sürdürür.
Ýsmail Usta'nýn oðlu Mehmet Seracettin TEZÇAKIN, 3. kuþak olarak 1976 yýlýndan itibaren dükkânda çalýþmaya baþlar. Bu dönemle birlikte iþletmenin adýna dünya mirasý listesinde yer bulan "SULTANAHMET” eklenir.  Yaratýlan müthiþ lezzet ve dostane hizmetle iþletme, önce “Sultanahmet Meþhur Halk Köftecisi", daha sonra da “Tarihi Sultanahmet Köftecisi” adlarýyla kök salmaya ve markalaþmaya baþlar. Bu dönem, Mehmet Seracettin TEZÇAKIN’ýn kardeþi Ali Cihat TEZÇAKIN’ýn da katýlýmýyla müessese daha da büyümeye baþlar.
Dedesinin Türk mutfak kültürüne kazandýrdýðý mirasý, çaðdaþ bir anlayýþla geliþtiren Mehmet Seracettin TEZÇAKIN’ýn oðullarý Ýsmail Timur, Selim Sinan ve Mustafa Mert TEZÇAKIN’lar 4. kuþak olarak yurt içinde ve yurt dýþýnda ününü artýran iþletmeye katýlýr. Franchise yöntemiyle yurt içinde baþlatýlan þubeleþme çalýþmalarý,  gösterilen ilgi üzerine yurt dýþýna da taþýnýr.  Kardeþ ülke Azerbaycan’ýn baþkenti Bakü’de, 1920 Sultanahmet Köftecisi’nin ilk yurt dýþý þubesi açýlýr.
Artýk bir dünya markasý haline gelen Sultanahmet Köftecisi için 2016 ve 2017 Avrupa’ya açýlma yýlý olur. Almanya’da Münih ve Nürnberg, Ýngiltere’de Manchaster, Kuzey Kýbrýs’ta ise Maðusa Cýtymall þubeleri peþ peþe yurt dýþý þube aðýna eklenir.  Yatýrým planlarýna alýnan ABD ve Bulgaristan’da þirket kurulur.
Þube sayýsýnýn giderek artmasý, yurt içinde ve dýþýnda ününe ün katmasý, 1920 Sultanahmet Köftecisi’ni Türkiye’de ismi en çok taklit edilen marka haline getirir. Marka taklit edilmeye çalýþýlsa da, etin en saðlýklýsý kullanýlarak hiçbir baharat katýlmadan adeta “lezzet topu” halinde servis edilen köfteler, asla taklit edilemez. Ancak, taklitlerin marka deðerine zarar vermesini önlemek ve kolay ayýrt edilmesini saðlamak amacýyla “bir süre için” iþletmenin ismine ikinci kuþak temsilcilerden Selim TEZÇAKIN’ýn adý not düþülür: “Tarihi Sultanahmet Köftecisi – Selim Usta”.
2017 yýlýndan itibaren de iþletme, “1920 SULTANAHMET KÖFTECÝSÝ” markasýyla hizmet vermektedir.
Bu arada, ailenin üçüncü kuþak üyelerinden Ali Cihat TEZÇAKIN, Kadýköy, Baðdat Caddesi, Selamiçeþme’deki dükkânýnda müstakil olarak baþarýyla hizmet vermektedir.

 

 

 

Girbi